Kāpēc trenēties pie mums?

Izglītības iestādes misija

Profesionālu pedagogu vadībā nodrošināt bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, talantīgo jauniešu sporta meistarības pilnveidošanai.

Izglītības iestādes vīzija

Caur fiziskām aktivitātēm jaunos sportistus audzināt kā personības, kuras spēj būt mērķtiecīgas, atbildīgas, drosmīgas pieņemt patstāvīgus lēmumus, ievērot godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas. Izjūt piederību skolai, novadam, valstij.

Izglītības iestādes vērtības

Radoši, atvērti pārmaiņām, patstāvīgi domājoši un atbildīgi izglītojamie. Izglītojamie, kuri izvirza augstus mērķus sportā, izglītībā un dzīvē. Izglītojamais, kam svarīga ģimene, cieņpilna attieksme pret apkārtējiem cilvēkiem, vidi.

Izglītības programmas

Izglītības programma

Programmas kods: 20V813001, 30V813001 "Basketbols"