Karjeras izglītība

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Karjeras plānošanas procesam jāsākas ar jēdzienu kar-jera apgūšanu un izpratni, kam seko pirmais karjeras virzienu noteicošs solis – pašvērtējums. Tiek uz-skaitīti četri pašvērtējuma instrumenti, kas iekļaujami pašnovērtējumā:

  1. Vērtības – tā ir cilvēkam būtisku personīgo vērtību izvērtēšana (piemēram, samaksa, drošība vai autonomija, ģimene un taml.).
  2. Intereses – tās ir personīgo interešu izvērtēšana, lai atklātu atbilstību starp interesēm un poten-ciālo profesiju (piemēram, lasīšana, ceļošana, sports).
  3. Prasmes – atklāj indivīda spējas un kvalifikāciju, ar tā palīdzību iespējams identificēt dažādas karje-ras jomas.
  4. Personība – pēta cilvēka individuālās īpašības, vajadzības, motivāciju un attieksmi.

Karjeras vadība iekļauj vadošās individuālās prasmes, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontro-lēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Ikkatrai personībai vajadzētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā, kas ietver arī mācīša-nās, sociālās, pilsoniskās un starp kultūru prasmes, kā arī sevis pilnveidošana un spēja atrast un saglabāt darbu.

Karjeras vadības prasmju apgūšana veicina:

  • iesaistīšanos un dalību mācībās,
  • sekmju uzlabošanos un tālāku virzību izglītībā,
  • pāreju uz darbu,
  • profesionālās karjeras attīstību,
  • turpmāku izglītošanos.

Palīgi karjeras plānošanā

Kā plānot karjeru?

Kā plānot karjeru?

Attīstības iespējas skolas laikā

Kas Tev jāzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

Kā iepazīt profesijas?

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?

Mācoties “Cilvēks sabiedrība” priekšmetus, Tu:

Mācoties tehnoloģiju un zinātņu pamatus, Tu:

Mācoties mākslas priekšmetus, Tu:

Mācoties valodas, Tu:

Pašizpētes testi

1. solis – Izzini sevi

Daudzveidīgo spēju tests

Personības tests

Dotumu izpēte

Veselības kvalitāte

Saskarsmes stratēģija

Izproti sevi / Karjeras tests

2. solis – Atrodi virzienu

Interešu tests

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?

Dž. Holanda pašnoteicējs

Profesionālā orientācija

Studiju izvēle

Profesiju pielaikotājs

Studiju virziena izvēle

3. solis – Vai esi gatavs darbam

Karjeras vērtību tests

Darba vides izvēles tests

Darba vides novērtēšana

Gatavība darbam

Izglītības izpēte

 

Izglītības sistēma Latvijā

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Atvērto durvju dienas skolās

Skolu un studiju tops

Profesionālās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestādes

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izglītība ārzemēs

 

Izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām

Saite uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm

Education Centre Durbe informē par iespēju datubāzēm

Budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs

Izglītības programmas ārzemēs

Akreditētās ASV augstskolas

Konsultācijas par izglītību Amerikā

Studijas Dānijā